adatszab - II. Kerület UFC

Tartalomhoz ugrás
Adatkezelési Szabályzat (letöltés PDF formátumban)

a II. Kerület Utánpótlás Futball Club tagjai, sportolói, partnerei, szolgáltatásainak igénybe vevői, valamint a
http://www.keruletufc.hu és a http://www.cegekligaja.hu weboldalak látogatói részére.

I. Bevezetés
A II. Kerület Utánpótlás Futball Club (a továbbiakban: II. Kerület UFC vagy szolgáltató vagy adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.
A II. Kerület UFC az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az ezen adatok biztonságát garantálja. A II. Kerület UFC mint adatkezelő biztosítja, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a személyes adatainak felvételekor Ön megismerhesse, és annak tartalmát tudomásul vegye.
A II. Kerület UFC teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató különösen
• a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
• az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján készült.

II. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetősége
Név / cégnév: II. Kerület Utánpótlás Futball Club
Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 113/b.
Adószám: 18067192-1-41
Bírósági nyilvántartási szám: 6177
Weboldalak megnevezése, címe: www.keruletufc.hu, www.cegekligaja.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.keruletufc.hu/adatszab.html
http://www.cegekligaja.hu/adatszab.html
E-mail: iroda@keruletufc.hu
Telefon: 06-20 / 918-2318

III. Fogalom meghatározások
• a GDPR (General Data Protection Regulation) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható;
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
• adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
• címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

IV. Az adatkezelés irányelvei
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

V. Általános adatkezelési információk
Az adatkezelési jogalapokról:
Ha az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azt az érintett az alábbi módokon adja meg:
• a www.keruletufc.hu honlapon történő regisztrációkor. Az Adatkezelési Tájékoztató a webhely főoldalának alján és a Napközis tábor online jelentkezés menüjében az „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvasható, mellyel az adatkezelő biztosítja a felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. A regisztráció csak az adatkezelési nyilatkozat megtételét és az adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételét követően jöhet létre, az adatkezelési nyilatkozat előtti üres jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg hozzájárulását az érintett. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

• a www.balatonisporttabor.hu honlapon történő regisztrációkor. Az Adatkezelési Tájékoztató a webhely láblécében az „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvasható, mellyel az adatkezelő biztosítja a felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. A kitöltött űrlap elküldése csak az adatkezelési nyilatkozat megtételét és az adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételét követően jöhet létre, az adatkezelési nyilatkozat előtti üres jelölőnégyzet bejelölésével, végül az űrlap elküldésével adja meg hozzájárulását az érintett. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

• papír alapú regisztráció estén pedig adatai kitöltését követően a nyomtatványon található adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat elolvasását követően, a nyomtatvány aláírásával adja meg.

Az adatkezelési tájékoztató a nevezésen/regisztráción kívüli is bármikor, a www.keruletufc.hu és a www.cegekligaja.hu honlapok oldalainak alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva elérhető, biztosítva az egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatást.
Az adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonását követően akkor kezelheti a személyes adatokat, ha arra:
• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából van szükség, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelő minden esetben elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet.
Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján jogszabályon alapuló, kötelező adatkezelés. Az adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket az adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez az adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.
Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján az adatkezelő az érintett személyes adatait kezelheti akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az e jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelő minden esetben elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet.
Általános tájékoztatás az adatkezelés körülményeiről:
Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, illetve a VI.5. és VIII. pontban meghatározott személyek illetve szervek.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (azokról való tájékoztatást), törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. Az e-mailben küldött kérelmet az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az érintett az adatkezelőnek megadott és nála nyilvántartott e-mail címéről küldik; egyéb esetben akkor, ha az adatkezelő megerősítést kérő e-mailes felhívására egy regisztrált azonosító adatra vonatkozó kérdés mint ellenőrző kérdésre való válasz megadásával Ön írásban megerősíti azt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

VI. Az adatkezelés céljai, jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
1. Tagság regisztrációja
Az adatkezelés célja: a II. Kerület UFC nagyszámú tagjainak, sportolóinak nyilvántartása elektronikusan és papír alapon, a tagok azonosítása, sporttal összefüggő kötelezettségek teljesítésének elősegítése, a II. Kerület UFC által a tagjai számára történő (többlet)szolgáltatás nyújtás, a nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők részére differenciált kedvezmények nyújtása, valamint a kapcsolattartás lehetőségének megteremtése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], illetve az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
Az adatkezelésben érintettek köre: a II. Kerület UFC-nek a www.keruletufc.hu és a www.cegekligaja.hu weboldalakon, illetve papíron regisztrált tagjai, felhasználói.
Az adatkezelés formája: elektronikusan, az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán vagy papír alapon.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:
A II. Kerület UFC a tagságból eredő, a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt személyes adatokat a jogszabályban meghatározott ideig, és annak felhatalmazása alapján törli, kivéve, ha az adat más jogalapon is nyilvántartott.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai (edzők).
Egyéb tájékoztatás az adatkezelésről: Az érintett mind az elektronikus, mind a papír alapú regisztrációval elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a jelen pontban meghatározott adatkezelésekhez.
A kezelt adatok köre:
Bizonyos személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a tagság illetve az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.
Az érintett személy nem köteles e személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A tagság egyes szolgáltatásainak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Anyja neve Azonosítás
Születési hely és idő Azonosítás
Lakcím/székhely cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefonszám Azonosítás, kapcsolattartás.
Versenysportolók esetén a sportág, sportszövetség és a versenyengedély száma Azonosítás, statisztika, a II. Kerület UFC-t terhelő
szakszövetségi előírás teljesítése
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.

2. Focitábor regisztráció
Az adatkezelés célja: a II. Kerület UFC által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, részükre differenciált kedvezmények nyújtása, kapcsolattartás lehetőségének megteremtése
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
Az adatkezelésben érintettek köre: a II. Kerület UFC-nak a www.keruletufc.hu weboldalon regisztrált felhasználói.
Az adatkezelés formája: elektronikusan, az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az érintett hozzájárulásán alapuló azonosító, regisztrációs, illetve hírlevél fogadás érdekében kezelt adatokat az adatkezelő az érintett kérelmére törli (illetve arról maga a felhasználó leiratkozhat), kivéve, ha az adat nyilvántartása jogszabály alapján vagy szerződés teljesítése érdekében is történik. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció felhasználó általi törlésével, illetve a felhasználó regisztrációjának az adatkezelő általi törlésével is. A felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését az adatkezelőtől.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
Egyéb tájékoztatás az adatkezelésről: Az érintett elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a jelen pontban meghatározott adatkezeléshez.
A kezelt adatok köre:
Bizonyos személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.
Az érintett személy nem köteles e személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A táborban való részvétel azonban a regisztráció nélkül nem lehetséges.
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Gyermek neve Azonosítás
Lakcím/székhely cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Születési idő Azonosítás
Lakcím Azonosítás
TAJ szám Azonosítás
Gondviselők neve Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefonszám Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.

3. Számlakiállítás
Az adatkezelés célja: (elektronikus) számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként vagy papír alapon.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés, számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítási és megőrzési kötelezettség.
Az adatkezelésben érintettek köre: a szolgáltató vevőpartnerei.
Az adatok tárolási módja: elektronikus illetve papír alapú.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, a számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítási és megőrzési kötelezettség lejártáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, az adatkezelő számára könyvelési szolgáltatást nyújtó megbízott, követelés érvényesítése esetén az eljáró jogi képviselő.
A kezelt adatok köre:
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Lakcím/székhely Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító A vevő azonosítása.
Számlaadatok A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.

4. Adatkezelés szerződések teljesítése során, szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
Az adatkezelés célja: a természetes személy szerződéses partnerekkel (pl.: megbízókkal, megbízottakkal, egyéni vállalkozókkal, szerződéses jogviszonyban levő sportolókkal (pl.: amatőr sportolói szerződés) kötött megállapodásokból eredő adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a magánszemély az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja]. Ezen esetekben a személyes adatok szolgáltatása a II. Kerület UFC-vel történő szerződéskötés előfeltétele.
Az adatkezelés jogalapja továbbá: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], illetve az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
Az adatkezelésben érintettek köre: a II. Kerület UFC szerződéses partnerei.
Az adatkezelés formája: elektronikus és papír alapú.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő a szerződés megszűnését követően a jogszabályban meghatározott ideig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez a tárolt személyes adatokat; illetve az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett törlésre vonatkozó kérelméig.
A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonító jel/adószám, TAJ szám, e-mail cím, telefonszám, regisztrált sportszakemberek esetén a sportág és a (verseny)igazolás száma, állampolgárság, bankszámlaszám.
Egyéb tájékoztatás az adatkezelésről:
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

5. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók, természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
A személyes adatok kezelésének célja: a II. Kerület UFC jogi személy partnereivel kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy szerződésből adódó kötelezettség.
Az adatkezelésben érintettek köre: a II. Kerület UFC szerződéses partnereinek természetes személy kapcsolattartói, képviselői.
Az adatkezelés formája: elektronikus.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 3 évig.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

6. A sportszövetségek által szervezett versenyrendszerben versenyengedéllyel rendelkező sportolókra és sportszakemberekre vonatkozó személyes és statisztikai adatkezelés
A személyes adatok kezelésének célja: a Sporttörvényben foglalt jogi kötelezettség teljesítése, azaz a versenyengedély kiállíttatása, nyilvántartása, megőrzése, sportolói nyilvántartás vezetése és sportolók azonosítása, sportolói statisztikák vezetése, adatszolgáltatás teljesítése a nemzeti sportinformációs rendszerbe a Sport tv. 76/E és 76/F. §-a alapján.
Az adatkezelés jogalapja:
• A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés teljesítése, a Sport tv. 3. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése.
• Az érintett továbbá a versenyengedély kiállítása iránti kérelmével nyilatkozik az adatkezeléshez való hozzájárulásáról is.
• sportszerződéssel rendelkező sportolók esetén a személyes adatok megadása a sporttörvényen alapuló jogszabályi, az érintett sportszövetség szabályzataiban előírt sportszakmai, vagy a szerződésből adódó kötelezettség.

Az adatkezelésben érintettek köre: a II. Kerület UFC tagsági jogviszonyon alapuló, vagy szerződéssel rendelkező, sportági szakszövetség versenyrendszerében részt vevő sportolói, egyéb sportszakemberei (pl.: edző, technikai vezető, stb..)
Az adatkezelés formája: elektronikus és papír alapú. A papír alapú adatkezelés a versenyengedélyek lefűzésével valósul meg.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: a versenyengedélyek kiadásától számított négy évig tartja nyilván a versenyengedéllyel kapcsolatos adatokat az adatkezelő.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, illetve megbízásában álló személyek (szakosztályvezető, edzők). Továbbá, mivel az egyes sportági szakszövetségek feladata és célja az adott sportággal kapcsolatos hiteles statisztikai adatok közzététele is, ezért a statisztikai adatokat az általuk üzemeltetett adatbankokban közzé tehetik (pl.: MLSZ által üzemeltetett www.adatbank.mlsz.hu ), ahol elérhetőek az egyes sportolók személyes és statisztikai adatai is; így ezek nyilvánosság tárgyát képezhetik.
A személyes adatok forrása: a versenyengedély iránti kérelmet a sportoló tölti ki és írja alá, kiskorú sportoló helyett jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.
A kezelhető személyes adatok köre: Az Stv. 3. § (3) bekezdése alapján a versenyengedély tartalmazza:
• a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét
• a versenyrendszer megnevezése
• a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését
• a versenyengedély érvényességi idejét,
• versenyengedély nyilvántartási számát,
• a versenyengedély kiállításának dátumát,
• valamint mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire tekintettel szabályzataiban előír.
A II. Kerület UFC tájékoztatja az érintetteket, hogy a sportolók és sportszakemberek személyes adatainak továbbítására is sor kerül az Stv. 76/E §-a és 76/F. §-a alapján. E tekintetben a címzett országos sportági szakszövetségek adatfeldolgozóknak minősülnek. A II. Kerület UFC továbbá tájékoztatja a sportolóit, hogy a labdarúgás és futsal sportágakban a versenyengedély iránti kérelmet a II. Kerület UFC tölti fel az MLSZ ügyviteli rendszerébe.
További adatfeldolgozók:
Sportági szakszövetségek székhely
Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út 2.D.

7. A II. Kerület UFC által szervezett sporteseményeken, versenyeken részt vevő sportolókra vonatkozó személyes és statisztikai adatkezelés
A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolattartás, sportolói nyilvántartás vezetése és sportolók azonosítása, sportolói statisztikák vezetése, résztvevői jogosultság és csapat összetétel ellenőrzése, versenyeken való részvétellel kapcsolatos tájékoztatások, rendezői hírlevél küldése, sportági szankciók nyilvántartása (pl.: eltiltások, kizárások).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az érintett a sportversenyekbe történő nevezésével és az azokon való részvételével elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a jelen pontban meghatározott adatkezelésekhez. A versenyekre való nevezés feltétele a hozzájárulás.
Az adatkezelésben érintettek köre: a II. Kerület UFC által szervezett sporteseményeken, versenyeken benevező, illetve résztvevő sportolók.
Az adatkezelés formája: elektronikusan, az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán vagy papír alapon.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:
Az érintett hozzájárulásán alapuló azonosító, regisztrációs, illetve hírlevél fogadás érdekében kezelt adatokat az adatkezelő az érintett kérelmére törli, kivéve, ha az adat más jogalapon is nyilvántartott. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor kérheti adatainak törlését az adatkezelőtől.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, illetve megbízásában álló személyek.
A személyes adatok forrása: az érintett versenycsapatok résztvevőinek és vezetőinek nyilatkozata.
A kezelhető személyes adatok köre:
• Csapatnév
• Választott bajnokság
• Választott játéknap
• Nevezés ideje
• Csapatvezetők neve, telefonszáma, e-mail elérhetősége
• A csapat minden egyes tagjának neve

8. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
A személyes adatok kezelésének célja: az adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a felhasználó számára e-mail útján küldött üzenet esetén (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával) ; továbbá a fenti módokon az adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A felhasználó e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.
Az adatkezelésben érintettek köre: e-mail útján a www.keruletufc.hu és a www.cegekligaja.hu webhelyeken feltüntetett e-mail címek használatával az adatkezelőnek üzenetet küldő felhasználók.
Az adatkezelés formája: elektronikusan, az adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:
Az adatkezelés a cél megvalósulásáig (az üzenet megválaszolásáig, illetve a felhasználó igényének teljesítéséig, az információcsere befejezéséig) történik. Ezt követően az adatkezelő az adatokat törli.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, illetve megbízásában álló személyek.
A személyes adatok forrása: az érintett nyilatkozata.
A kezelhető személyes adatok köre:
A felhasználó által az üzenetben (ideértve az e-mail üzenetet is) esetlegesen önként megadott adatai. A felhasználó nevén, e-mail címén, telefonszámán kívüli, nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot az adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

9. Adatkezelési listák
Az adatkezelő adatkezelési célokként külön, az alábbi elektronikus listák, adatbázisok formájában, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.
Regisztrációs lista: a tagként regisztrált felhasználók regisztrációs adatait tartalmazó lista. Az adatok a regisztrációnak a felhasználó vagy az adatkezelő általi törléséig, illetve a felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig szerepelnek ezen a listán.
Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen található elérhetőség használatával üzenetet küldő felhasználók adatait tartalmazó lista, mely a folyamatban lévő információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az információcsere időtartamáig. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre kerülnek a listáról.
Sportverseny szervezési listák: szervezett versenyek, a résztvevő csapatok és sportolók nevezési adatait, üzenetek fogadására való hozzájárulását tartalmazó lista. Az adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatok felhasználó kérésére történő törléséig kezeli az adatkezelő.
Adattovábbítási nyilvántartás: az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

10. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés
Sütik (cookie-k)
Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók, a meglátogatott weboldalak a felhasználó böngészéshez használt eszközére (számítógépére, telefonjára, tabletjére, a továbbiakban egységesen: számítógép) helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót egyedileg azonosítani, a sütik használatával tehát nem kezel konkrét természetes személyes adatokat az adatkezelő, hanem csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A cookie-k fajtáit tekintve lehetnek ideiglenes, a böngészés befejezésével törlődő, vagy tartós időtartamúak is; illetve saját, vagy harmadik személy által elhelyezettek.
Saját cookie-k elhelyezése
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése
A harmadik féltől származó sütik nem az adatkezelőtől illetve a webhelyét tároló szerverről érkeznek, hanem külső felektől. Ezeket a sütiket a felhasználó számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során (pl.: Google Analytics, közösségi média, stb).
Naplófájl bejegyzések
A webhelyek informatikai háttere naplóbejegyzéseket használ. A naplóbejegyzésekben eltárolásra kerülhet az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az internet szolgáltató, dátum/időbélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy működési hiba esetén vissza tudjuk keresni a hiba körülményeit, ezzel biztonságosabbá tehessük a böngészést a jövőben. Könnyebbé teszi számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok anonim módon kerülnek tárolásra. Amennyiben az ilyen eszközzel történő adatkezeléshez nem járul hozzá, kérjük, ne használja webhelyünket.
Adatkezelés harmadik féltől származó cookie-k esetén
Google Analytics
A weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja.
A Google Analytics is „sütiket” (cookies) használ, melyek a felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ily módon állít össze jelentést ügyfelei részére, hogy az jobban megismerje, hogyan használják a felhasználók a weboldalát, milyen felhasználói szokások alapján. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen, melyeket a felhasználó bármikor törölhet a böngészője beállításaiban.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót és a felhasználó az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a weboldal felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért.
Az adatkezelő az adatok egy részét változó időtartamra, de legfeljebb 26 hónapra tárolja.
Használt sütik: _gid, _ga, _gat, NID.
Feladatuk: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a __ga cookie.
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.
Lejárati idők:
• _ga: 2 év,
• _gat: 1 másodperc,
• _gid: 1 nap,
• NID: 6 hónap,
• 1P_JAR: 1 hónap,
• CONSENT: nincs lejárati ideje
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf
Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről a felhasználó bővebben tájékozódhat a Google Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support oldalán.
Közösségi oldalak
A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.
A II. Kerület UFC a Facebook közösségi médiaszolgáltatót használja. Az adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér.
A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával. A Facebook Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatkezelés időtartama: a Facebook közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatkezelő legfeljebb 2 évre tárolja:
• a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez anonim adatkezelést az adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, működő kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. eszközeivel tartósan, de legfeljebb 2 évig. E sütik a felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek, melyeket a felhasználó bármikor törölhet a böngészője beállításaiban.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
A kezelt adatok köre: A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A személyes adatokon túl kezelt adat lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.
Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről a felhasználó bővebben tájékozódhat a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán.

VII. Egyéb rendelkezések
A II. Kerület UFC fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek hírlevélben vagy a www.keruletufc.hu.hu és a www.cegekligaja.hu oldalakon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett a www.keruletufc.hu és a www.cegekligaja.hu oldalak használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

VIII. Adatfeldolgozók
Az adatokat elsődlegesen a II. Kerület UFC jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, jogosulatlan harmadik személy(ek) részére nem adja át. Az alábbiakon túl az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy az adattovábbítási igény természetéből fakadóan az adatkezelő érdekében jogszabályi felhatalmazás alapján (pl.: könyvelési szolgáltatást nyújtó megbízott, jogi képviselő részére), illetve az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Tárhelyszolgáltató:
Név / cégnév: EV2 Internet Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Róna út 120-122.
E-mail: info@cpanel.hu
Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.
A sportszövetségek által szervezett versenyrendszerben versenyengedéllyel rendelkező sportolókra és sportszakemberek esetén az adott sportági szakszövetség, sportszövetség
Könyvelési szolgáltatást nyújtó megbízott
A könyvelő megbízott által megismert személyes adatokat a saját informatikai vagy papír alapú rendszerében tárolja, és a rá irányadó jogszabályi, szakmai, illetve kamarai szabályok szerint felelősséggel tartozik az adatok biztonságos kezeléséért.
Az adatkezelés célja: számviteli szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok közül a feladat teljesítéséhez szükséges releváns adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: jogszabályban meghatározottak szerint.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló adatkezelés.
A személyes adatot érintő konkrét ügyben eljáró jogi képviselő.
A jogi képviselő az általa megismert személyes adatokat a saját informatikai vagy papír alapú rendszerében tárolja, és a rá irányadó jogszabályi, szakmai, illetve kamarai szabályok szerint felelősséggel tartozik az adatok biztonságos kezeléséért.
Az adatkezelés célja: az adatkezelő jogos érdekeinek érvényre juttatása és kötelezettségeinek teljesítése.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok közül a feladat teljesítéséhez szükséges releváns adatok.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: jogszabályban meghatározottak szerint.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló adatkezelés.

IX. Adatbiztonság
Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az érintettek adatainak biztonságáról. Ennek megfelelően a II. Kerület UFC nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a jelen tájékoztatóban ismertetett adatszolgáltatást. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelőnek az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra; illetve a jelen tájékoztatóban ismertetett adatszolgáltatásra.
Az adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő értesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában. Az adatkezelő az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi, míg a papír alapú, személyes adatokat is tartalmazó dokumentumokat zárt szekrényben őrzi.

X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatást kérhet továbbá azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; valamint adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A tájékoztatás kéréshez való jog valamennyi általunk alkalmazott jogalap alapján történő adatkezelés esetén megilleti Önt.
A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy pontatlan személyes adatait módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az adatok módosítása kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A helyesbítéshez való jog valamennyi általunk alkalmazott jogalap alapján történő adatkezelés esetén megilleti Önt.
A törléshez való jog
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett felhasználó kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk személyes adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül akkor tesszük meg, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen vagy hozzájárulását visszavonja, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A törlés megtörténtéről az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
Tájékoztatjuk, hogy megtagadhatjuk az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából (pl.: számlázás, sportolók kötelező nyilvántartása), vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ki nem elégített követelésünk áll fent Önnel szemben, panasz ügyintézése áll folyamatban, stb.), vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.
A korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a II. Kerület UFC korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
b) a II. Kerület UFC adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
c) a II. Kerület UFC-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozáshoz való jog valamennyi általunk alkalmazott jogalap alapján történő adatkezelés esetén megilleti Önt. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy bizonyos esetekben az adatkezelés jogának korlátozása egyéb következményekkel is járhat, így elveszíthet olyan előnyöket, amelyek az adatkezeléssel együtt járnak (pl. bérletvásárlás interneten, kedvezmények igénybevétele vagy akár a versenyzőként való versenyzéshez való jog elvesztése). Az ilyen eshetőségekről a jog gyakorlása során tájékoztatjuk.
A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a II. Kerület UFC jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a II. Kerület UFC rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (amit mi .xml formátumban teljesítünk), továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó adatok tekintetében a II. Kerület UFC által történő adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja; de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

XI. Jogérvényesítési lehetőség, eljárási szabályok
Panasztétel
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy arról értesítsen bennünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot; jogait gyorsan és hatékonyan tudjuk érvényesíteni. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a panasszal vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, vagy panasza nem került megfelelőképp elbírálásra, akkor értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Eljárási szabályok az adatkezeléssel kapcsolatos joggyakorlás vonatkozásában
Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, észrevételeit a II. Kerület UFC részére bejelenteni:
• írásban postai úton: a II. Kerület UFC székhely címén
• elektronikus úton: iroda@keruletufc.hu. E-mailben küldött kérelmet az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználók az adatkezelőnek megadott és nyilvántartott e-mail címéről küldik; egyéb esetben akkor, ha az adatkezelő megerősítést kérő e-mailes felhívására regisztrált azonosító adatra vonatkozó kérdés mint ellenőrző kérdésre való válasz megadásával írásban megerősíti azt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
A II. Kerület UFC indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. A II. kerület UFC a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben a II. Kerület UFC nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A II. Kerület UFC a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a II. kerület UFC mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
• ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
• megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a II. Kerület UFC-t terheli.
Jogérvényesítési lehetőségek
A) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő döntésével kapcsolatban a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, vagy ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu
B) Bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön a jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a személyes adat kezelése elleni tiltakozásának Az adatkezelő nem tesz eleget, a döntés közlésétől, illetve a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra (i) a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, (ii) ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, (iii) vagy ha 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
A jogérvényesítéshez való jog valamennyi általunk alkalmazott jogalap alapján történő adatkezelés esetén megilleti Önt.

XII. Egyéb rendelkezések
A II. Kerület UFC fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, amelyről a www.keruletufc.hu és a www.cegekligaja.hu oldalakon elhelyezett hirdetményi úton ad tájékoztatást.
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
• az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról,
• jogorvoslati lehetőségekről,
• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy Ön köteles-e a személyes adatokat megadni; továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg. Amennyiben az új adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Ön hozzájárulása is szükséges.
XIII. Adatvédelmi incidens
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A II. Kerület UFC az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve.
A II. Kerület UFC Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve.
XIV. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)


Budapest, 2018. május 23.

Vissza a tartalomhoz